Disclaimer

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website www.pinson.be en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door Immo Pinson bvba met maatschappelijke zetel te Noordstraat 1, 8630 Veurne en met uitbatingszetel Leopold I Esplanade 1, 8660 De Panne onder de handelsbenaming CENTURY 21 Immo Pinson (hierna “CENTURY 21 Immo Pinson” of “Wij” of “Ons”), met ondernemingsnummer BE 0835.162.278, eigenaar en beheerder van de Website.

Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van - bezoek en/of gebruik van - de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard.

Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen via www.pinson.be.

CENTURY 21 Immo Pinson behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

2. Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. CENTURY 21 Immo Pinson is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.
 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van CENTURY 21 Immo Pinson, niet toegelaten “metatags” te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CENTURY 21 Immo Pinson. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.
 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van CENTURY 21 Immo Pinson.
 • Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.
 • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door CENTURY 21 Immo Pinson.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht) overschrijden.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is toegelaten.
 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van CENTURY 21 Immo Pinson, behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
 • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

U aanvaardt dat CENTURY 21 Immo Pinson beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Het is mogelijk dat CENTURY 21 Immo Pinson, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein www.pinson.be. Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Cookies zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst. CENTURY 21 Immo Pinson bewaart in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch maakt CENTURY 21 Immo Pinson gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden.

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. CENTURY 21 Immo Pinson heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

Verwerking van persoonsgegevens

Sommige functionaliteiten van onze Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit teneinde een vlot contact te kunnen garanderen en/of u de correcte informatie te kunnen bezorgen.

De gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert Ons dat deze correct zijn.

Wij respecteren de wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden bijgehouden in de centrale databank van CENTURY 21 Immo Pinson teneinde de taken zoals haar toevertrouwd tot een goed einde te brengen. Op eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan Immo Pinson bvba, Noordstraat 1, 8630 Veurne, kunt u kennis nemen van deze gegevens en kunt u ze laten aanpassen en/of verwijderen indien ze onvolledig, onjuist of irrelevant zijn (wet van 8 december 1992).

3. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren CENTURY 21 Immo Pinson of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

CENTURY 21 Immo Pinson verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CENTURY 21 Immo Pinson verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

CENTURY 21 Immo Pinson, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze CENTURY 21 Immo Pinson in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen.

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom

CENTURY 21 Immo Pinson beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde CENTURY 21 Immo Pinson inlichten indien zijn van oordeel zijn dat CENTURY 21 Immo Pinson zelf of een gebruiker van de Dienst van CENTURY 21 Immo Pinson zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: Noordstraat 1, 8630 Veurne.

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

4. Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat CENTURY 21 Immo Pinson niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

5. Andere voorwaarden

Indien CENTURY 21 Immo Pinson enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat CENTURY 21 Immo Pinson afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door CENTURY 21 Immo Pinson, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen CENTURY 21 Immo Pinson gelegen is bevoegd zijn.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

1. Généralités

Les présentes Conditions Générales d’utilisation sont d’application lors de chaque utilisation du site internet www.pinson.be et de tous ses sites secondaires (ci-après dénommés « Site Internet »), ainsi que de tout autre service proposé par Immo Pinson bvba ayant son siège social à Noordstraat 1, 8630 Veurne et son siège d’exploitation Leopold I Esplanade 1, 8660 De Panne avec le nom commercial CENTURY 21 Immo Pinson (ci-après dénommé « CENTURY 21 Immo Pinson » ou « Nous »), portant le numéro d’entreprise 0835.162.278, propriétaire et gestionnaire du Site Internet.
La notion de « Service » telle qu’utilisée dans les présentes Conditions Générales d’utilisation, renvoie à l’ensemble - des visites et/ou utilisations - du Site Internet, ainsi qu’à tout autre service que Nous offrons sur ou via le Site Internet.
Par la simple utilisation du Service, vous reconnaissez avoir lu et accepté les présentes Conditions Générales d’utilisation (ci-après dénommées « CG »).
Les présentes CG peuvent être modifiées ou revues à tout moment. Les CG modifiées ou revues sont applicables dès leur publication sur le Site Internet. A tout moment vous pouvez retrouver la version la plus récente des CG via www.pinson.be (site internet).
CENTURY 21 Immo Pinson se réserve le droit de modifier ou d’arrêter, à tout moment, de façon temporaire ou permanente, le (une partie du) Service, avec ou sans communication préalable.

2. Utilisation du Service

Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour pouvoir utiliser le Service. Les mineurs souhaitant utiliser le Service, doivent être accompagnés par ou moins un de leurs parents. Le cas d’un mineur utilisant le Service sans surveillance paternelle, n’engage en aucune manière Notre responsabilité.
L’utilisateur utilise le Service à ses propres risques et périls. Le Service est fourni sur une base « as is » et « as available ».
En tant qu’utilisateur du Service, vous déclarez avoir compris et accepté les interdictions suivantes :


    • Il est interdit de rassembler et/ou d’utiliser les noms d’utilisateur, mots de passe, adresses e-mail ou autres données personnelles des utilisateurs à quelque fin que ce soit.
    • Sauf autorisation écrite explicite et préalable de CENTURY 21 Immo Pinson, l’utilisation de « metatags » est interdite.
    • Il est interdit d’utiliser le Service à des fins de publicité illicite, y compris par voie de spams, de chaînes de courriers ou de courriels non désirés.
    • Il est interdit d’utiliser, sur le Service, des explorateurs de données, des robots, des grattages écran ou des outils similaires servant à rassembler des données, sauf accord écrit explicite et préalable de CENTURY 21 Immo Pinson. Il est interdit d’utiliser            des « colonnages » ou des « techniques de colonnage » dans n’importe quelle partie du Service sans avoir obtenu une autorisation écrite explicite à cette fin.
    • Il est interdit de copier, de multiplier, de reproduire, de vendre, de revendre ou d’exploiter une partie du Service, l’utilisation du Service ou l’accès au Service sans l’autorisation écrite explicite et préalable de CENTURY 21 Immo Pinson.
    • Il est interdit de télécharger ou de poster des spams.
    • Il est interdit de télécharger, de poster ou d’envoyer des vers, des virus ou tout autre code de nature destructrice.
    • Il est interdit de modifier, d’adapter ou de hacker le Service, ou de modifier le site Internet d’un tiers pour donner l’impression qu’il est associé au Service offert par CENTURY 21 Immo Pinson.
    • Il est interdit d’utiliser le Service à n’importe quelle fin illégale ou illicite. Lors de l’utilisation du Service, il est interdit de dépasser les limites du droit applicable (y compris, mais pas uniquement, les dispositions relatives au droit d’auteur et le droit des             bases de données).
    • Il est interdit d’utiliser le Service à des fins commerciales ; seule une utilisation privée du Service est autorisée.

En revanche, il est permis de créer un « hyperlien » à partir de son propre site Internet vers la page d’accueil de Notre Site Internet. Si vous souhaitez créer un « lien profond » vers un contenu spécifique de Notre Site Internet, vous devez d’abord obtenir Notre autorisation explicite et préalable à cet effet.
Vous acceptez que CENTURY 21 Immo Pinson peut faire appel à des services des tiers et des partenaires d’hébergement afin de fournir les matériels, logiciels, zones de mémoire, le réseau et les technologies connexes, nécessaires pour le fonctionnement du Service. 


Il est possible que, lors de l’utilisation du Service, Nous vous envoyons des « cookies », originaire du domaine www.pinson.be (site internet). Un cookie est un petit fichier, envoyé par un serveur web à votre navigateur, qui s’enregistre sur le disque dur de votre ordinateur. Ces cookies sont nécessaires pour optimiser l’utilisation du Service. Dans ces cookies, CENTURY 21 Immo Pinson n’enregistre pas des données personnelles qui peuvent être utilisées à des fins d’identification d’un individu, ni CENTURY 21 Immo Pinson utilise des cookies pour des fins de recherche.
Liens vers des sites tiers


Le Site Internet www.pinson.be peut contenir des hyperliens vers du contenu émanant de tiers ou vers des sites Internet exploités par des tiers. CENTURY 21 Immo Pinson n’a pas de contrôle sur le contenu ou d’autres caractéristiques de ces sites Internet ou pages web, et ne peut pas être tenu responsable pour la qualité ou l’exactitude du contenu ou d’autres caractéristiques de ces sites Internet. Les exploitants de ces sites sont seuls responsables du respect des législations et réglementations applicables aux produits et/ou services qu'ils proposent sur ou via leur site, y compris, mais sans s’y limiter, la protection du consommateur, la vente à distance, la réglementation des prix, etc.

Fiabilité des informations contenues sur le Site Internet
Bien que nous visions la fiabilité, l’ actualité, l’exhaustivité et l’exactitude des informations et autre contenu que vous pourrez retrouver sur ou via le Service, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de dommages directs ou indirects, en particulier de dommages matériels, immatériels ou autres, découlant de l'utilisation des informations et autre contenu du Service. Il en va de même pour des fichiers téléchargés via le Site Internet.
Notamment, Nous mettons tout en œuvre afin d’actualiser régulièrement les annonces immobilières de Notre Site Internet. Néanmoins, nous ne pourrons pas être tenus pour responsables si des erreurs se sont glissées dans le contenu de l’annonce ou si le bien immobilier n’est plus disponible au moment où vous consultez l’annonce.
L’annonce ne constitue en aucun cas une offre au sens juridique du terme. C’est pourquoi, avant de prendre une quelconque décision concernant un bien immobilier (achat, location…), nous vous recommandons de prendre contact avec nous afin de vérifier personnellement si les informations et la disponibilité du bien immobilier sont correctes et ont été mises à jour. Les informations contenues sur Notre Site Internet sont toujours de nature provisoire et nous devrons toujours les confirmer, surtout, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne le prix demandé.

Traitement des données personnelles
Certaines fonctionnalités du Service peuvent être soumises à la communication préalable de certaines données à caractère personnel, afin de faciliter le contact et/ou afin de pouvoir vous envoyer les informations correctes.
L’utilisateur qui Nous communique les données personnelles, Nous garantit qu’elles sont correctes.
Nous respectons la législation sur le traitement des données personnelles. Celles-ci sont stockées au sein de la banque de données centrale de CENTURY 21 Immo Pinson afin de mener à bien les missions qui lui ont été confiées. Sur simple requête écrite adressée à Immo Pinson bvba, Noordstraat 1 à 8630 Veurne, vous pouvez prendre connaissance de ces données et les faire adapter et/ou supprimer si celles-ci s’avèrent être incomplètes, incorrectes ou non pertinentes (loi du 8 décembre 1992).

3. Droit d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle

Les textes, les dessins, les photos, les vidéos, les images, les données, les bases de données, les logiciels, les noms, les dénominations commerciales et les noms de domaine, les marques, les logos et autres éléments du Service, sont protégés par des droits intellectuels, et appartiennent à CENTURY 21 Immo Pinson ou des tiers.
Toutes les collections de données du Service tombent sous la protection légale des bases de données, à la fois en ce qui concerne la structure et en ce qui concerne le contenu.
Par la présente, CENTURY 21 Immo Pinson concède à chaque utilisateur du Service une licence non exclusive, non cessible et révocable à tout moment sans motif, en vue d’accéder au contenu du Site Internet, l’afficher et (si nécessaire) le télécharger à la stricte fin de prendre connaissance du contenu.

La reproduction du contenu n’est autorisée que sous les conditions suivantes: L’utilisateur pourra imprimer une copie du contenu du Service, uniquement pour son utilité personnelle, sous réserve qu’il n’altère d’aucune façon le contenu du Site Internet et qu’il conserve toutes les mentions de paternité et d’origine du Site Internet.
A l’exception de ce qui précède, sans accord écrit préalable de CENTURY 21 Immo Pinson, il est interdit d’enregistrer, de reproduire, de modifier, de publier, de distribuer ou d’envoyer, de vendre ou de transférer les informations fournies sur et par l'intermédiaire du Service, ou d'octroyer un quelconque droit à des tiers sur ces informations d’une façon contraire aux dispositions des droits de propriété intellectuelle.
CENTURY 21 Immo Pinson, son logo, ses icônes et ses dénominations commerciales relèvent de la législation en concernant la protection du nom. Ils ne peuvent pas être utilisés en lien avec un quelconque autre produit ou service de façon à prêter à confusion, à jeter d’une quelconque manière le discrédit sur CENTURY 21 Immo Pinson ou à lui nuire.

Déclaration d’atteinte à la propriété intellectuelle
A tout moment, CENTURY 21 Immo Pinson entend respecter les droits de propriété intellectuelle. Les détenteurs de ces droits peuvent informer CENTURY 21 Immo Pinson à tout moment s’ils estiment que CENTURY 21 Immo Pinson même ou un utilisateur du Service de CENTURY 21 Immo Pinson ignore ses droits. Ces mentions sont envoyées par courriel à l’adresse suivante : Immo Pinson bvba, Noordstraat 1, 8630 Veurne.
À cet égard, veuillez mentionner clairement le contenu protégé par les droits de la propriété intellectuelle et l’URL des informations du Site Internet qui n’ont pas été respectées ou sont constitutives d’infraction, de même que des coordonnées suffisantes nous permettant de prendre contact avec vous (adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone).

4. Limitation de responsabilité

Vous acceptez et vous déclarez que CENTURY 21 Immo Pinson ne peut pas être et ne sera pas tenu responsable de quelconques dommages directs ou indirects, de dommages secondaires ou particuliers, de dommages consécutifs ou occasionnels, y compris, mais pas uniquement, les dommages à indemniser pour manque à gagner, goodwill, usage, perte de données ou autres pertes incorporelles, à la suite :
   • De pannes, d’interruptions ou d’erreurs dans la prestation de services électronique, les services ou les informations obtenues via le Service ;
   • De virus qui, en dépit des mesures de précaution, apparaissent sur le Site Internet ; nous conseillons aux utilisateurs d’installer un pare-feu, un programme antivirus ou d’autres programmes de sécurisation nécessaires sur leur ordinateur ;
   • D’une erreur et/ou d’une négligence de la part des travailleurs et/ou des préposés de CENTURY 21 Immo Pinson, sauf éventuelle responsabilité déontologique en cas de manquement aux règles déontologiques de l’Institut professionnel des agents                    immobiliers ;
   • D’une falsification frauduleuse des données par des tiers, résultant d'intrusions non autorisées sur le Site Internet ;
   • De déclarations ou d’un comportement de tiers sur le Site Internet ;
   • De l’impossibilité d’utiliser le Service ;
   • D’un accès non autorisé ou d’une modification de votre transmission ou de vos coordonnées.

5. Autres conditions

Si CENTURY 21 Immo Pinson n’exécute pas un droit ou une disposition (découlant) des présentes CG, cela ne signifie en aucun cas qu’il renonce à ce droit ou à cette disposition.
Si un ou plusieurs aspects des présentes CG sont (ou semblent) totalement ou partiellement non exécutoires, la validité et le caractère contraignant des autres dispositions ne sont en aucun cas remis en cause.
En cas de conflit entre les présentes CG et d’éventuelles conditions particulières applicables à certains services fournis par CENTURY 21 Immo Pinson, oui ou non via le Service, les conditions particulières seront d’application.

Les présentes CG sont régies par le droit belge.
Les parties conviennent que, en cas de litige relatif au Service (y compris concernant les présentes CG), seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire où se situe l’agence immobilière seront compétents.